Regulamin Platformy

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu
internetowego znajdującego się pod adresem https://zyczeniaodmai.pl/

1. DEFINICJE

Bohater – animowana postać będąca bohaterem filmu lub serialu animowanego i/lub osoba fizyczna, których wizerunek wykorzystywany jest w FilmieCzas Realizacji – czas, w którym Zamówienie jest realizowane, czego efektem końcowym jest gotowy do wysyłki Film

Film – nagranie wideo z udziałem Bohatera i uzupełnione o Treści, zrealizowane i wytworzone za pośrednictwem Platformy przez Użytkownika, stanowiące przedmiot Zamówienia

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (tj. z Usługodawcą) czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Odbiorca – osoba do której kierowany jest film

Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem https://zyczeniaodmai.pl/privacy-policy/ w zakładce „Ochrona danych osobowych”

Operator – operator Platformy, tj. TiBi sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-025) przy ul. Kruczej 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000720764, NIP: 7010805200, REGON: 369573017; o kapitale zakładowym w wysokości: 59.500,00 zł, adres e­mail Operatora: kontakt@funwisher.com

Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem https://zyczeniaodmai.pl/

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy

Treści – zindywidualizowane treści, takie jak materiały tekstowe lub zdjęcia, będące elementami Filmu, dostarczone przez Użytkownika

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem Operatora, na podstawie Umowy, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Platformy, w szczególności funkcjonalności umożliwiających tworzenie Filmu z wybranymi przez Użytkownika Treściami oraz udostępnianie tego Filmu Odbiorcy lub Odbiorcom

Usługobiorca – Użytkownik lub podmiot reprezentowany przez Użytkownika, zawierający z Usługodawcą umowy, w imieniu i na rzecz którego składane jest Zamówienie

Usługodawca – TiBi sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-025) przy ul. Kruczej 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000720764, NIP: 7010805200, REGON: 369573017; o kapitale zakładowym w wysokości: 59.500,00 zł, adres e­mail Operatora: kontakt@funwisher.com

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Platformy na zasadach wskazanych w Regulaminie

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy o Film i wskazujące istotne jej warunki, w tym szczegóły dotyczące formy Filmu, Odbiorcy, Treści, a także wybór Bohatera

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy, warunki wykonywania Usług na rzecz Użytkowników, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.

2.2. Usługodawca udostępnia w ramach Platformy nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2.3. Użytkownik może korzystać z Platformy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Platformy.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

3.1. W ramach Platformy świadczone są takie Usługi jak: tworzenie i udostępnianie Filmów, przechowywanie Filmów, przesyłanie powiadomień dotyczących Odbiorców, przechowywanie Treści.

3.2. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy, po stronie Użytkownika i Odbiorcy spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Platformy, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail) lub aktywny numer telefonu komórkowego; (c) zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa Chrome, FireFox, Internet Explorer, Safari lub Opera, (d) włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.

3.3. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.4. Usługodawca nie zamieszcza na Platformie ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.

3.5. Platforma oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, a także wizerunek Bohaterów, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody odpowiednio Usługodawcy lub Bohatera określonej funkcjonalnościami Usług. W szczególności Umowa nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, z pominięciem Usługodawcy elementów Platformy.

3.6. Usługodawca uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Platformy lub Usług, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług.

3.7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Platformy i poszczególnych Usług dostępne są w dedykowanych im podstronach internetowych.

4. UŻYTKOWNICY

4.1. Z zastrzeżeniem punktów poniżej, Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2. Jeżeli Użytkownik jest między 13 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Usługobiorcę prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika prawa wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie z Usług.

4.3. Opiekun prawny Użytkownika, który jest między 13 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na żądanie Usługodawcy przedstawić zgody na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług.

5. ZAMÓWIENIE

5.1. Celem Zamówienia jest zawarcie umowy o Film, tj. umowy o świadczenie Usługi w postaci stworzenie oraz wysyłki Filmu do wybranego Odbiorcy lub Odbiorców oraz utrzymywania dostępu do tego Filmu przez 30 (trzydzieści) dni, chyba że Zamówienie stanowi inaczej.

5.2. Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez samodzielny dobór elementów Usługi, w szczególności poprzez wprowadzenie Treści oraz wybór Bohatera. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik zatwierdza dane Usługobiorcy w formularzu Zamówienia, a także formę płatności. Po skompletowaniu Zamówienia, Użytkownik zatwierdza je oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuje i płacę”.

5.3. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuje i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy. Po tym momencie, Użytkownik nie może zmienić szczegółów dotyczących Zamówienia.

5.4. Składając Zamówienie, Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy o Film, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Użytkownik może też złożyć taką ofertę w imieniu i na rzecz Usługobiorcy. Zawarcie umowy o Film następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika w Zamówieniu.

5.5. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Użytkownikowi treści zawartej umowy o Film następuje poprzez wysyłanie na adres e-mail Użytkownika, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Użytkownikowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Usługodawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie umowy o Film wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

5.6. Czas realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 1 (jeden) dzień. Czas realizacji rozpoczyna się w chwili zaksięgowania płatności przez Usługodawcę na jego koncie bankowym.

6. FILM

6.1. Po zrealizowaniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail lub przez SMS, link odsyłający do odpowiedniej podstrony Platformy, skąd może pobrać lub udostępnić Film.

6.2. Odbiorca może odtworzyć i/lub pobrać Film, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Czasu realizacji Zamówienia, chyba że inny czas został wskazany w Zamówieniu. Po tym terminie Film, który nie został pobrany jest usuwany wraz z Treściami.

6.3. Użytkownik nie może wykorzystywać Filmów w inny sposób niż do ich udostępnienia Odbiorcom. Udostępnienie Filmu Odbiorcy następuje w sposób wskazany przez Usługodawcę. Każda próba zmiany sposobu udostępniania lub innego wykorzystania Filmu lub wizerunku Bohatera, stanowić będzie naruszenie Regulaminu.

6.4. Aktualne informacje dotyczące wystąpienia szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem Usług, funkcjonalności treści cyfrowych oraz środkach ochrony dostępne są w Platformie.

6.5. Wyświetlenie niepobranego Filmu wymaga posiadania dostępu do sieci Internet. Opłaty za Usługę nie obejmują kosztów danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usługi, które Użytkownik/Odbiorca ponosi zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta.

6.6. Wyświetlenie pobranego Filmu jest możliwe wyłącznie za pomocą sprawnego sprzętu, spełniającego w tym zakresie interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowych. Wymagania, o których mowa w poprzednim zdaniu dostępne są https://zyczeniaodmai.pl/pomoc/.

7. CENY I PŁATNOŚCI

7.1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Platformy jest odpłatne na warunkach i w wysokości, w jakiej określa to cennik. Ceny wyrażane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.

7.2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Usługodawcy.

7.3. Użytkownik zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w chwili zawarcia umowy o Film. Użytkownik dokonuje płatności z pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

7.4. Na żądanie Konsumenta, na sprzedaną Usługę wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury.

7.5. Ceny i koszty podane w Platformy mogą ulec zmianie (przykładowo w ramach akcji promocyjnej). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Użytkownika, który złożył ofertę w sposób wskazany we wcześniejszych punktach Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.

8. TREŚCI

8.1. Użytkownik może dodać do Filmu własne materiały, jak zdjęcie, zdjęcia lub tekst. Wszelkie materiały, które Użytkownik wprowadza do Platformy, stanowią Treści. Wprowadzając Treści Użytkowni oświadcza i gwarantuje, że: (a) jest właścicielem lub legalnym posiadaczem Treści, przynajmniej w stopniu wymaganym związaniem się postanowieniami niniejszego Regulaminu, (b) Treści nie naruszają praw osób trzecich, (c) używanie i rozporządzanie Treściami w ramach Usług nie będzie naruszać praw osób trzecich, (d) zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób uprawnionych z tytułu praw do Treści, w szczególności praw autorskich, które mogą dochodzić swych praw w związku z używaniem Treści w ramach Platformy i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia oraz pokrycia pełnych kosztów poniesionych z tego tytułu przez Usługodawcę.

8.2. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą umieszczenia Treści w Platformie, Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie oraz ograniczonej czasowo do czasu trwania umowy o Film – licencji z prawem sublicencji na te Treści w celu realizacji Usługi i na polach eksploatacji niezbędnych do wykonania Usługi.

8.3. Użytkownik nie może umieszczać w Zamówieniu Treści, które: (a) naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich, (b) zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy, (c) stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych, (d) są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”, (e) zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, (f) służą działalności marketingowej lub handlowej, (g) naruszają dobre imię Bohatera będącego osobą fizyczną lub jego godność, (h) propagują nienawiść na tle rasowym, narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym, (i) naruszają cudzą prywatność, (j) mają charakter pornograficzny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia, (k) zawierają elementy, które propagują lub są związane z bronią, napojami alkoholowymi, narkotykami, pestycydami, truciznami i lekami, organizacjami wojskowymi i partiami politycznymi, sektami i podobnymi kultami religijnymi, pornografią, prostytucją i innymi tego rodzaju produktami/usługami.

8.4. Usługodawca stosuje środki techniczne zapobiegające umieszczaniu Treści sprzecznych z Regulaminem, jednakże Usługodawca nie monitoruje ani nie nadzoruje Treści ani Filmów, w związku z czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz materiały umieszczane w ramach Platformy i rozpowszechniane przez Użytkowników.

8.5. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych w Platformie Treści lub związanej z nimi działalności Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do takich Treści, wcześniej zawiadamiając Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści i o przyczynie takiego działania.

9. ODSTĄPIENIE

9.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres email: kontakt@funwisher.com. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu, o którym stanowi w zdaniu uprzednim, wystarczy wysłanie do Usługodawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

9.2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku określonym w art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Platformę oraz Usługi.

10.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z:

10.2.1. zawinionego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności przez złożenie Zamówienia bez odpowiedniego umocowania;

10.2.2. niestosowania się przez Użytkownika do wymogów świadczenia Usług;

10.2.3. działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Platformy przez Użytkownika lub osoby trzecie;

10.2.4. rozwiązania Umowy lub umowy o Film przez Usługodawcę w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Użytkownika;

10.2.5. krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Platformy, spowodowane koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Platformie lub w jej elementach;

10.2.6. wad, w szczególności prawnych, Treści;

10.2.7. publikowania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich;

– chyba, że szkody takie są wynikiem działania Usługodawcy

11. POZIOM TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI SERWISU

11.1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy.

11.2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Usług przez 99,5% czasu w roku kalendarzowym, co nie obejmuje jednak wydarzeń i ich skutków, związanych z działaniem siły wyższej lub operatora serwerów.

11.3. W celu zapewnienia lepszej jakości Usług i satysfakcjonującego działania Platformy, Operator okazjonalnie przeprowadza czynności konserwacyjne lub modernizacyjne Platformy. Dlatego Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji Usług koniecznych dla przeprowadzenia prac technicznych, nie dłuższych jednorazowo niż 12 godzin. O każdej takiej przerwie Usługodawca poinformuje Użytkowników z co najmniej 24­godzinnym wyprzedzeniem.

12. NARUSZENIE REGULAMINU

12.1. Zawinione naruszenie postanowień Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności poprzez działanie przez niego na szkodę Usługodawcy, może pociągnąć za sobą, według uznania Usługodawcy, następujące skutki: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez Usługodawcę, (b) usunięcie Filmu z Platformy przed upływem 30 dni.

12.2. Usługodawca o wypowiedzeniu Umowy powiadomi Użytkownika w mailu wysłanym na jego adres e­mail podany podczas rejestracji, podając podstawę takiego wypowiedzenia umowy.

13. ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ I REKLAMACJE

13.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usług. Reklamację należy wysłać na adres e­mail lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie. Reklamacje mogą zostać również wysłane bezpośrednio do Operatora na adres e-mail:  kontakt@funwisher.com, w takim wypadku postanowienia ust. 13.2. stosuje się odpowiednio do Operatora.

13.2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

14. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

14.1. Jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem stosują się do niego szczególne, następujące postanowienia: (a) Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy umyślnej, nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści oraz odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest zawsze do 1000 PLN; (b) jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Usługodawca ma uprawnienie do wiążącej Użytkownika interpretacji Regulaminu, zaś jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych w sposób wskazany przez Usługodawcę; (c) cena za Usługę jest w każdym przypadku bezzwrotna.

15. ZMIANA REGULAMINU

15.1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Platformy). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

15.2. Użytkownicy zostaną powiadomieniu o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Platformy przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. . W tym czasie, Użytkownik, który jest Konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie wypowie umów i nie zaprzestanie korzystania z Platformy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

15.3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów, umów o Film oraz Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

16.2. Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Użytkownikiem: (a) mailowo: kontakt@funwisher.com; (b) listownie: ul. Krucza 50, Warszawa.

16.3. Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

16.4. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

16.5. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

16.6. Ochrona danych osobowych, stanowiąca uzupełnienie Regulaminu, znajduje się https://zyczeniaodmai.pl/privacy-policy

Data wejścia w życie Regulaminu: 29.05.2020r

maja

Zapisz się na newsletter

Nie przegap nowch filmów, promocji i okazyjnych ofert!